Bioróżnorodność fauny i flory w Roztoczańskim Parku Narodowym

19/07/2023 12:21
Basia Krumholc

Dwa projekty z zakresu rozwoju i ochrony różnorodności biologicznej zostaną wsparte dotacjami z NFOŚiGW. Pierwszy z nich przewiduje podjęcie działań ochronnych gatunków i siedlisk mokradłowych, a drugi pozwoli zmodernizować ośrodek hodowli konika polskiego. Oba działania otrzymają dofinansowania z programu NFOŚiGW pn. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Celem pierwszego z projektów, który otrzyma blisko 700 tys. zł dotacji będzie ochrona terenów bagiennych i torfowisk oraz innych zagrożonych siedlisk mokradłowych lub obszarów od mokradeł zależnych (siedlisk priorytetowych w kategoryzacji potrzeb ochronnych w skali europejskiej). Zaplanowane działania przyczynią się szczególnie do poprawy warunków bytowania 8 zagrożonych i rzadkich gatunków zwierząt mokradłowych – traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego, żółwia błotnego, bociana czarnego, orlika krzykliwego, derkacza, sóweczki i puszczyka uralskiego. 

Na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego będzie realizowany również drugi projekt wsparty dotacją w wysokości ponad 340 tys. zł. Zmodernizowany zostanie Ośrodek Hodowli Zachowawczej konika polskiego. W ramach przedsięwzięcia drewniane ogrodzenia wydzielające miejsca hodowli i bytowania koników na terenie parku zostaną zmodernizowane i rozbudowane, co pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno konikom, jak i ludziom przebywającym na tych szlakach.

Zorganizowanie hodowli konika polskiego w sposób możliwie najbardziej zbliżony do warunków naturalnych jest niezwykle istotne ze względu na ochronę i zachowanie tej najbardziej prymitywnej w Europie rasy konia. Przyczynia się również do utrzymania cennych siedlisk dla ptactwa w nieleśnych ekosystemach lądowych parku, wspiera utrzymanie właściwego stanu tych siedlisk oraz zapobiega sukcesji wtórnej.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

X
Skip to content