Regulamin

Regulamin Ekologicznej Agencji Informacyjnej ekomaika.pl
1. Celem Ekologicznej Agencji Informacyjnej ekomaika.pl jest udostępnianie informacji m.in. o inicjatywach minionych i przyszłych oraz świadectw związanych z angażowaniem się młodych ludzi i nie tylko w ochronę środowiska naturalnego i szeroko rozumianą ekologię.
2. Podmiotem prowadzącym Ekologiczną Agencję Informacyjną ekomaika.pl jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ul. Aliny 7, 65-329 Zielona Góra, NIP: 9291014884, REGON: 970372118.
3. Adres mailowy redakcja@ekomaika.pl jest obsługiwany przez redakcję Ekologicznej Agencji Informacyjnej ekomaika.pl.
4. Przesyłanie i zamieszczanie materiałów na stronie ekomaika.pl odbywa się w oparciu o niniejszy regulamin.
5. W celu wysłania materiałów należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej ekomaika.pl oraz zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować.
6. Osobą wysyłającą materiały może być jedynie osoba pełnoletnia.
7. Materiał przesyłany może być w postaci tekstu pisanego do 5000 znaków, minimalnie jednego, a maksymalnie pięciu zdjęć oraz filmów w postaci linku – odwołania do filmu zamieszczonego na portalu YouTube / Facebook.
8. Jeżeli osoba przysyłająca materiał chciałaby umieścić na portalu ekomaika.pl pliki w postaci dźwięku lub filmu w innym formacie niż wyżej wymieniony, prosimy o informację na e-mail redakcja@ekomaika.pl.
9. Materiały z linkami przekierowującymi na strony sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, reklamowe, komercyjne nie będą umieszczane.
10. Informacje mogą dotyczyć wydarzeń o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, diecezjalnym, a szczególnie inicjatyw lokalnych i parafialnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
11. Zabronione jest przesyłanie na potrzeby Ekologicznej Agencji Informacyjnej materiałów bezprawnych i sprzecznych z zasadami współżycia społecznego oraz materiałów reklamowych i komercyjnych.
12. Osoba przesyłająca materiał wyraża zgodę na jego wykorzystanie bez ograniczeń czasowych, terytorialnych, w oparciu o różne nośniki, inne media, w różnych wersjach językowych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 13. Osobie przesyłającej nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie Młodzieżowej Agencji Informacyjnej sp. z o.o. licencji do przesłanego materiału.
14. Osoba przesyłająca materiał oświadcza, że: a) jest autorem przesłanego materiału, b) materiał nie ma wad prawnych i nie podlega prawom osób trzecich, c) akceptuje regulamin. 15. Osoba przesyłająca materiał wyraża zgodę na dokonywanie tłumaczenia i przeróbek nadesłanego materiału wg uznania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
16. Ekologicznej Agencji Informacyjnej zapewnia sobie prawo do nie umieszczania materiału na stronie ekomaika.pl jak i prawo do nie wykorzystywania go w żaden inny sposób bez podania przyczyny.
17. Osoba przesyłająca materiał ma obowiązek podać w formularzu swoje imię i nazwisko i tym samym wyraża zgodę na publikację swoich danych jako autora przesłanego materiału.
18. Osoba przesyłająca materiał zrzeka się korzyści majątkowych i nie będzie oczekiwać wynagrodzenia od Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z tytułu praw autorskich majątkowych.
19. Ekologiczna Agencja Informacyjna nie pobiera wynagrodzenia za umieszczanie materiałów zgodnych z regulaminem.
20. Ekologiczna Agencja Informacyjna zastrzega sobie prawo do umieszczenia odpłatnie reklam i materiałów komercyjnych na stronie ekomaika.pl
21. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej ekomaika.pl, a Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. 22. W razie wątpliwości co do sensu treści regulaminu Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ma prawo do jego wiążącej interpretacji.
23. Osoba dodająca materiał wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ul. Aliny 7, 65-329 Zielona Góra, NIP: 9291014884, REGON: 970372118, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018.1000) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

X
Skip to content