Czysta woda – fundament życia

23/11/2021 14:42
Marek Staroń

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać jak fundamentalną rolę w przyrodzie odgrywa woda. Jest nie tylko fundamentem każdego ekosystemu, ale po prostu fundamentem życia. Skoro tak jest to dlaczego nieustannie słyszymy o jej zanieczyszczaniu? Przyjrzymy się temu zjawisku poniżej.

O zanieczyszczeniu wód możemy mówić, gdy w jej składzie zaczną występować w zwiększonej ilości bakterie, mikroorganizmy i substancje chemiczne, które nie są ich naturalnym składnikiem. Wprowadzanie substancji nieorganicznych, organicznych i radioaktywnych do wód powoduje zmiany ich właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych.

Główną przyczyną degradacji wód są ścieki odprowadzane z kanalizacji komunalnych i przemysłowych. Z kolei nawozy i pestycydy czy środki ochrony roślin są spłukiwane z terenów rolniczych i leśnych. Wody mogą być też zanieczyszczane naturalnie (opady atmosferyczne) czy sztuczne (bakterie, wirusy, oleje, benzyna, smary). Zanieczyszczenie wód możemy też podzielić ze względu na ich rodzaj. Dla wód gruntowych największym zagrożeniem będą zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu i terenów rolniczych, a dla wód lądowych te z odpadów domowych, odchodów oraz ścieków przemysłowych.

Zgodnie z unijną Ramową Dyrektywą Wodną wyróżniamy pięć klas jakości wód. Każda z nich określa stan lub potencjał ekologiczny wody – od bardzo dobrego po zły. Mówią one w jakim stopniu zakłócone są biologiczne i hydromorfologiczne elementy jakości wód oraz czy parametry fizyczno – chemiczne mieszczą się w normie.

Skutki zanieczyszczenia wód mogą być opłakane, ponieważ nie mamy wpływu na cykl hydrologiczny. Szybka wędrówka wody powoduje błyskawiczne przemieszczanie się substancji toksycznych na duże odległości i ich ewentualną kumulację w zbiornikach końcowych.

Zanieczyszczenie wód zostało unormowane w kodeksie wykroczeń. Za zanieczyszczenie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jej dostarczanie bez spełnienia odpowiednich wymagań czy przez podmioty do tego nieuprawnione grozi kara grzywny lub nagany. Kary grożą również za zanieczyszczenie wody służącej do pojenia zwierząt i przeznaczonej do kąpielisk lub innych tego typu obiektów.

W związku z tym, że woda wykorzystywana w konkretnym celu zawsze jest narażona na zanieczyszczenie za jej stan odpowiadamy wszyscy. Stąd tak fundamentalne znaczenie ma budowanie oczyszczalni ścieków, sadzenie drzew w okolicach zbiorników czy składowanie odpadów w miejscach do tego przeznaczonych.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Instytut Mediów.

X
Skip to content