KOZIORÓG I PACHNICA

07/12/2020 10:58
Agnieszka Wojnarowicz

Projekty środowiskowe to działania dla przyrod podejmowane przez różne podmioty.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 2.4 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna”: 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

To działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, w ramach którego finansowane są projekty służące czynnej ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków zagrożonych, w skali Europy i kraju, w odniesieniu do parków narodowych i obszarów Natura 2000 oraz, w ramach kompleksowych projektów ponadregionalnych, leżących poza ww. obszarami.

Na terenie RDLP w Zielonej Górze realizowany jest projekt, w ramach działania 2.4 POIiŚ”.

Zobacz szczegóły: https://www.zielonagora.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/26Pk/content/koziorog-i-pachnica

Zapraszamy na wycieczkę szlakiem kozioroga i pachnicy,
fot. U. Kaczała (RDLP w Zielonej Górze)

Źródło: zielonagora.lasy.gov.pl

X
Skip to content