Nowe przepisy, szybsze inwestycje!

09/08/2023 13:43
Marek Staroń

Nowe przepisy, przyjęte 8 sierpnia 2023 r. przez Radę Ministrów, zmniejszą obciążenia i usprawnią proces inwestycyjny dotyczący systemów fotowoltaicznych. Łatwiej będzie także budować garaże czy małe parkingi.

Najważniejsze rozwiązania to m.in. zredukowanie obciążeń prawno-administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, który dotyczy zabudowy systemami fotowoltaicznymi. Doprecyzowany zostanie sposób ustalania powierzchni zabudowy, której wartość decyduje o zaliczeniu systemów fotowoltaicznych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Co więcej, zniesione zostanie wymaganie dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, które prowadzone jest na małą skalę i pozostają bez wpływu na środowisko. Podwyższenie progów, tj. wartości powierzchni zabudowy dla przedsięwzięć fotowoltaicznych, które realizowane są na obszarach, gdzie nie występują tereny cenne przyrodniczo, ułatwi i przyspieszy ich realizację.

Ponadto, wprowadzone zostaną ułatwienia dotyczące budowy garaży oraz małych parkingów. Obecne przepisy inwestycyjne dotyczące budowy garaży czy parkingów o niewielkiej powierzchni są bardziej rygorystyczne niż dla zabudowy magazynowej czy zakładu przemysłowego. Nowe rozwiązanie przewiduje zrównanie tej sytuacji i podwyższenie progów, tj. wartości powierzchni użytkowej dla inwestycji związanych z budową garaży czy parkingów do poziomu, który jest przewidziany dla zabudowy magazynowej lub przemysłowej.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: klimat.gov.pl

X
Skip to content