„Nowe trendy w nawożeniu trwałych użytków zielonych” – bezpłatne szkolenie on-line

11/04/2024 8:27
Marek Staroń

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu w formie on-line „Nowe trendy w nawożeniu trwałych użytków zielonych” organizowanym przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy (ITP-PIB).

Szkolenie jest realizowane w ramach zadania 3 dotacji celowej, realizowanego w 2024 r. przez ITP-PIB, a zlecanego przez MRiRW.

Dla kogo?

Szkolenie jest skierowanie do rolników, pracowników stacji chemiczno-rolniczych oraz doradców rolnych.

Kiedy?

Planowany termin szkolenia to 25 kwietnia 2024 r. (czwartek). Szkolenie będzie odbywało się w godzinach 10:00-14:30.

Zakres szkolenia

Ramowy zakres szkolenia:

  • nawożenie na TUZ – najnowsze tendencje i wymogi formalne. Wpływ nawożenia na jakość pasz z TUZ;
  • techniki i technologie nawożenia TUZ z wykorzystaniem rolnictwa 4.0;
  • nawożenie TUZ w różnych systemach użytkowania, w tym wapnowanie;
  • możliwości wykorzystania różnych substancji nawozowych w nawożeniu TUZ;
  • nowe propozycje dotyczące diagnostyki gleb trwałych użytków zielonych i wykorzystania jej wyników.

Szczegóły

Szkolenie będzie dostępne pod linkiem:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA4NWIyZWQtY2Y3NC00NDdjLWI2ZDUtOWIyMTJjYWZhYzhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2289443743-c785-4e07-a18d-3c7999f34a69%22%2c%22Oid%22%3a%22533d40a5-52e0-4b5e-b1e2-25e89cbdeaf2%22%7d

Jednorazowo w szkoleniu będzie mogło wziąć udział maksymalnie 1000 osób. W 2024 r. odbędą się jeszcze dwa szkolenia on-line na temat nowych trendów w nawożeniu trwałych użytków zielonych.

Źródło: MRiRW

X
Skip to content