Powołano Radę Gospodarowania Zasobami Ziemi

07/05/2024 11:44
Marek Staroń

Rada Gospodarowania Zasobami Ziemi będzie wspierać ministra klimatu i środowiska w zakresie usprawniania różnych obszarów geologii w Polsce. W skład organu zostali powołani eksperci posiadający wiedzę z zakresu geologii i górnictwa, reprezentujący m.in. jednostki naukowo-badawcze, państwową służbę geologiczną, Wyższy Urząd Górniczy, samorządową administrację geologiczną oraz eksperci niezależni, posiadający wiedzę z różnych branż.

 • W Ministerstwie Klimatu i Środowiska utworzono specjalny zespół doradczy, który zajmie się przygotowywaniem opinii i rekomendacji dla Głównego Geologa Kraju w zakresie wprowadzania zmian potrzebnych w kilku obszarach geologii: polityce surowcowej, legislacji, roli służby geologicznej, magazynowaniu i składowaniu w górotworze, międzynarodowej współpracy surowcowej oraz edukacji surowcowej. Do każdej z tych spraw zostanie delegowana w radzie grupa robocza.
 • W skład Rady Gospodarowania Zasobami Ziemi zostali powołani specjaliści i specjalistki z obszaru geologii i górnictwa oraz niezależne ekspertki i eksperci, posiadający wiedzę z różnych branż.
 • Decyzja o powołaniu zespołu doradczego została podjęta w związku z potrzebą usprawnienia dyskusji eksperckiej, dotyczącej różnych obszarów geologii w kontekście postulatów i propozycji zgłaszanych do MKiŚ przez szeroko rozumiane środowiska gospodarcze, samorządowe, badawczo-rozwojowe i naukowego.

Rada będzie wspierała ministra klimatu i środowiska poprzez wydawanie opinii, analiz, propozycji i wniosków w zakresie:

 1. korekty „Polityki Surowcowej Państwa”, w tym zapewnienia korelacji tego dokumentu z działaniami i regulacjami dotyczącymi polityki surowcowej na poziomie Unii Europejskiej;
 2. aktów prawnych dotyczących geologii i gospodarowania górotworem, w tym:
  1. założeń zmiany obowiązującej ustawy – Prawo geologiczne i górnicze,
  2. założeń nowego aktu prawnego, regulującego działalność w górotworze;
 3. założeń i kierunków wieloletnich planów prac państwowej służby geologicznej;
 4. kierunków rozwoju współpracy międzynarodowej w obszarze geologiczno-surowcowym;
 5. planowanych działań w zakresie zrównoważonego rozwoju wykorzystania górotworu dla celów magazynowania i składowania substancji;
 6. rozwoju edukacji geologiczno-surowcowej.

Źródło: MKIŚ

X
Skip to content