Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Klimatu

07/12/2020 10:41
Agnieszka Wojnarowicz

“28 sierpnia 2020 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego ogłoszone zostało rozporządzenie określające sposób obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych. Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy o odnawialnych źródłach energii i reguluje sposób obliczania współczynnika na potrzeby kwalifikacji odbiorcy, jako odbiorcy energochłonnego.

Zgodnie z ustawą OZE jako odbiorcę przemysłowego rozumie się odbiorcę końcowego:

  • którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona następującymi kodami: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832;
  • dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%.

Proponowane przepisy rozszerzają katalog obowiązków i opłat nałożonych na odbiorców poprzez system wspierający energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji, które należy uwzględnić przy obliczaniu współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, a które odbiorca poniósłby gdyby nie korzystał z ulg. Pomoc dedykowana jest sektorom, których konkurencyjna pozycja jest zagrożona ze względu na intensywność zużycia przez nie energii elektrycznej i ich ekspozycję z tytułu transakcji międzynarodowych”.

Czytaj dalej

Źródło: Ministerstwo Klimatu

X
Skip to content